Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 25/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie z 2016-07-27

Sygn. akt III AUz 25/16

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2016 r.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia

SA Elżbieta Gawda

Sędziowie:

SA Barbara Hejwowska

SA Małgorzata Rokicka-Radoniewicz (spr.)

Protokolant: protokolant sądowy Kinga Panasiuk-Garbacz

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Lublinie

sprawy(...)Spółki jawnej BiK M. w K.

z udziałem zainteresowanych K. W.

oraz (...) Spółki z o.o. w P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w L.

o ustalenie podstawy wymiaru składek

na skutek zażalenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. na postanowienie zawarte w punkcie II wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie VII U 1309/13

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzoną w punkcie II kwotę podwyższa do kwoty 1200 (tysiąc dwieście) zł;

II.  zasądzić od (...) Spółki jawnej B. i K. M. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. kwotę 600 (sześćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

Barbara Hejwowska Elżbieta Gawda Małgorzata Rokicka-Radoniewicz

III AUz 25/16

UZASADNIENIE

Organ rentowy - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. decyzją z dnia 8 marca 2013 roku na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 1, art. 68 ust. 1, pkt. 1 lit a i c, art. 8 ust. 2a, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 1 a oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1442) oraz art. 81 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z zm.) ustalił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia K. W. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek(...) Spółka Jawna B. i K. M. w miesiącach styczeń – marzec 2009 roku, maj 2009 roku, lipiec 2009 roku, luty – kwiecień 2010 roku, czerwiec 2010 roku, wrzesień 2010 roku, listopad – grudzień 2010 roku oraz marzec – czerwiec 2011 roku, zwiększając je o kwoty dochodu uzyskane przez K. W. z tytułu umowy zlecenia z (...) Sp. z o.o. – dalej(...)Sp. z o.o.

Decyzją z dnia 8 marca 2013 roku Zakład ustalił dla płatnika składek(...) Spółka Jawna B. i K. M. kwoty należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za miesiące styczeń – marzec 2009 roku, maj - lipiec 2009 roku, wrzesień – grudzień 2009 roku, styczeń – wrzesień 2010 roku, listopad – grudzień 2010 roku, styczeń 2011 roku, marzec – lipiec 2011 roku oraz listopad – grudzień 2011 roku.

Od tych decyzji odwołania do Sądu Okręgowego w Lublinie złożyła Spółka Jawna(...) wnosząc o uchylenie decyzji oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu strona skarżąca podniosła, iż pracownicy zawierali umowy zlecenia bez ich wiedzy, stąd płatnik nie miał możliwości uwzględniania osiąganych z tego tytułu wynagrodzeń w podstawie wymiaru składek. W odpowiedziach na odwołania organ rentowy wnosił o ich oddalenie oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, podnosząc argumenty, które legły u podstaw wydania zaskarżonych decyzji.

Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2014 roku Sąd połączył powyższe sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Postanowieniem z dnia 28 października 2014 roku Sąd wezwał K. W. do udziału w niniejszej sprawie w charakterze zainteresowanej.

Sąd Okręgowy w Lublinie wyrokiem z dnia 18 listopada 2015 roku oddalił odwołania oraz zasądził od wnioskodawców na rzecz organu rentowego kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy orzekł o obowiązku zwrotu kosztów procesu od odwołującego na rzecz pozwanego w wysokości 60 złotych - zgodnie z treścią art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 490). Na niezbędne koszty dochodzonych praw przez pozwanego składają się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 60 złotych.

Od postanowienia o kosztach procesu zawartego w punkcie II wyroku zażalenie wniósł organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., zarzucając postanowieniu naruszenie przepisów § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu poprzez jego niezastosowanie w zakresie ustalenia wysokości kosztów procesu i niewłaściwe zastosowanie w tym zakresie § 11 ust.2 rozporządzenia i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł zamiast 1200 zł.

Wnosił o zmianę orzeczenia i zasądzenie na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych tj. na podstawie przepisów § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w wysokości 1200 zł oraz zasądzenia na rzecz pozwanego kosztów postępowania zażaleniowego według norm prawem przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne i jego uwzględnienie skutkuje zmianą postanowienia zawartego w wyroku i podwyższeniem kwoty kosztów zasądzonej przez Sąd Okręgowy do kwoty 1200 zł.

Zarzut naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 oraz z 2015 r. poz. 617 i 1078) jest zasadny. Sąd Okręgowy zasądzając kwotę60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oparł swoje rozstrzygnięcie na przepisie § 11 ust.2 tego rozporządzenia mającego zastosowanie wyłącznie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Sprawa o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie należy do tej kategorii, a więc przy obliczaniu stawki wynagrodzenia należy stosować zasady ogólne z §6 rozporządzenia, których wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sprawy. W sprawie niniejszej wartość ta wynosi 6 188 zł a wiec stawka minimalna określona w rozporządzeniu to 1200 zł.

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł, jak w postanowieniu na mocy art.386 § 1 KPC w związku z art.397 § 2 KPC.

Orzeczenie o kosztach Sąd Apelacyjny oparł na przepisach art.98 § 1 i § 3 KPC oraz § 6 pkt 4 i § 12 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 oraz z 2015 r. poz. 617 i 1078).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Wójcik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gawda,  Barbara Hejwowska ,  Małgorzata Rokicka-Radoniewicz
Data wytworzenia informacji: